استـعلام بهاء

شهرداری شیراز
 
آورنده استعلام: .......................
استـعلام بهاء
 
چون سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره ورزشی چمن مصنوعی اقدام نماید. لذا خواهشمند است آخرین قیمت پیشنهادی خود را ظرف سه روز اعلام تا درصورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام گردد.
1- برآورد اولیه به مبلغ ماهیانه 000/000/10 (ده میلیون ریال) معادل 000/000/120 ریال سالیانه می باشد.
2-مکان ذکر شده در جدول ذیل که تحت اختیار سازمان فرهنگی در سطح شهر شیراز می باشد.
3- مدت انجام تعهد یکسال تمام می باشد.
 
ردیف مشخصات   قیمت یک ماهه پایه هر زمین ورزشی چمن مصنوعی (ریال) جمع کل (ریال)
1 زمین چمن مصنوعی هویزه واقع در شهرک هویزه 000/000/10  
 
مهر و امضاء پیمانکار:                                        
   
           
 
 
 
           
 
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
ابراهیم گشتاسبی راد 
   
رییس اداره ورزش و تفریحات سالم سازمان
یحیی زارع
   
معاون اداری مالی
سیدعباس آتش زمزم
 
 
 
 
 
 

توضیحات:
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- درخواست های مخدوش و قلم خوردگی و خارج از فرم استعلام بهاء باطل می باشد.
3-پرداخت کسور قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
4- محل انجام کار، محل فوق الذکرو زیر نظر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
5- ارائه شماره کد ملی یا کد اقتصادی و شماره تلفن در پشت پاکت الزامی است .
6-کلیه پاکتهای مربوطه  می بایست توسط مجری ممهور و سپس پلمپ گردد.
7- کلیه موارد مورد نظر به پیوست ضمیمه گردیده است.
 فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
تعداد مشاهده : ۸۶

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی