عملیات اجرا و ترمیم جدول، کانیوا و لبه در شهرکهای گلستان، بهشتی، گلدشت حافظ، آرین، قصر قمشه، گلستان شمالی و سطح منطقه ده

به  نا م خدا

 
   
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اینوبت اول:  09/04/97
نوبت دوم:  10/04/97
 
شهرداری منطقه ده شیراز در نظر دارد عملیات اجرا و ترمیم جدول، کانیوا و لبه در شهرکهای گلستان، بهشتی، گلدشت حافظ، آرین، قصر قمشه، گلستان شمالی و سطح منطقه ده را با برآورد اولیه 759/208/096/4 ریال بر اساس فهرست بهاء ابنیه و راه و باند سال 97، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت بعمل می آید،  با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:شیراز- شهرک گلدشت حافظ – خیابان هاتف – کوچه وفا – ساختمان شهرداری منطقه ده – واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36502121 و سایت :www.zone10.shiraz.ir  آماده پاسخ گویی می‌باشد.

مدت انجام کار:  8 ماه

 
 1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 210000000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 1001673677917 بانک شهر شعبه معالی آباد  بنام شهرداری منطقه ده شیراز
 2.    بدیهی است 100 درصد کلیه مطالبات این قرارداد صرفاً از طریق تهاتر با املاک شهرداری صورت خواهد پذیرفت .
 3. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 5. به این قرارداد هیچ گونه تعدیل ، مابه التفاوت و پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
 6. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به دایره قراردادهای شهرداری منطقه ده تا پایان وقت اداری روز شنبه 23/97/04می باشد.
 7. تاریخ بازگشایی پاکات  ساعت 15روز سه شنبه مورخ 26/97/04در محل ساختمان مدیریت حقوقی  شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین- جنب ساختمان شهرداری منطقه یک  می باشد. لازم به ذکر است حضور نمایندگان شرکت ها در محل کمیسیون بلامانع است.
 8. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 9. بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد.
 10. جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صلاحیت رتبه بندی مربوطه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.
 11. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 12. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
                                                                                                                                روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
 فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه ده
تعداد مشاهده : ۲۴۷

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی