نگهداری و تعمیرات و حفاظت تأسیسات پارکهای محله ای محدوده منطقه ۹

شهرداری منطقه 9 شیراز در نظر دارد نسبت به نگهداری و تعمیرات و حفاظت تأسیسات پارکهای محله ای محدوده منطقه 9 ، با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 97/3/27
می باشد. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را به این سازمان اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری شیراز برابر مقررات اقدام گردد.س-3/19
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی قیمت برآورد اولیه (ریال) ضریب پیشنهادی قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 نگهداری و تعمیرات و حفاظت تأسیسات پارکهای محله ای محدوده منطقه 9 505/081/740      
قیمت پیشنهادی به حروف : .........................................................................................ریال به عدد : .....................................ریال
مدت اجرا : 12 ماه محل اجرا : بولوارها و پیاده روهای سطح منطقه 9
دستگاه نظارت پروژه : واحد تأسیسات منطقه 9 مشخصات فنی منضم به استعلام بها: دارد × ندارد
کسورات پیمان : 5 درصد(%) علی­الحساب بیمه طبق ماده 38 تأمین اجتماعی                   10 درصد(%) سپرده حسن­انجام کار
                           
 
 
مشخصات فردی پیمانکار / فروشنده :
حقیقی نام و نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه :
تاریخ تولد : محل تولد : کد ملی :
حقوقی نام شرکت / فروشگاه : شماره ثبت شرکت :
نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مالک فروشگاه : کد اقتصادی :
محل تولد : شماره شناسنامه : نام پدر :
آدرس :
تلفن ثابت و همراه :
 
 

 
 
1- درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.
2- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، مبهم ویا دریافت­شده پس­از موعد مقرر و نیز بالاتر از سقف فعلی معاملات متوسط شهرداری به
مبلغ 2/200/000/000ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پیشنهاددهنده باید براساس نقشه و مشخصات، پیشنهاد خود را به­صورت کتبی ارائه نماید.
4- شهرداری شیراز در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز یا مختار است.
5- برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان ازطریق ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به­حساب شهرداری منطقه 9 شیراز نزد بانک شهر بابت حسن انجام تعهدات پیمان قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
6- چنانچه پس از ابلاغ ، برنده استعلام ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام ننماید به منزله انصراف تلقی و استعلام مربوطه تجدید می گردد.
7- بعد از بازگشایی پاکات استعلام، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.
8- طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کلیه صورت وضعیتها ثبت سامانه مالیاتی خواهد شد.
9- ارائه رضایت نامه از سایر مناطق شهرداری و ارگانهایی که کار مرتبط انجام شده و همچنین سابقه کار مشابه در انتخاب پیمانکار تأثیر گذار است .
10- ارائه رزومه شرکت طبق جدول پیوست الزامی می باشد و شرکت باید الزاماً تأسیساتی باشد.
11- پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.
12- پیمانکار می بایست در خصوص اجرای عملیات فوق توان مالی به میزان 40% مبلغ از هر صورت وضعیت را داشته باشد و در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت تا مبلغ فوق هیچگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت.
13- تمامی اسناد توسط پیمانکاران مهر و امضاء گردد.
14- پیمانکار موظف است آخرین آگهی تغییرات شرکت را پیوست نماید.
15- مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد.
16- شرکتهایی که در حال حاضر قرارداد تعمیر و نگهداری یا منطقه دارند و همچنین شرکتهای که دارای حداقل 2 اخطار کتبی از منطقه باشند در این استعلام امکان ارائه پیشنهاد ندارند در صورت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نمی گردد.
 
اعظم رحیمی
مسئول قراردادها
محبوبه زارع
معاون مالی و اقتصادی منطقه
بهنام احمدزاده
شهردار منطقه 9
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
جدول خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و جدول سوابق کاری
اینجانب .......................................... متعهد می گردم تا تاریخ شرکت در .................................................... استعلام ................................................................................... جهت پروژه ........................................................................... جدول کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده ام در شهرداری منطقه 9 یا دیگر ارگان های شهرداری شیراز به شرح ذیل می باشد.
(پیمانهای تحویل موقت نشده)
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
 
 
جدول سوابق کاری مرتبط با موضوع برآورد
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
5            
 
 
و چنانچه در هر زمان خلاف مطالب فوق مشخص گردد از انعقاد قرارداد جلوگیری و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار رفتار می گردد.
نام و نام خانوادگی پیمانکار :
تاریخ :
 فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه نه
تعداد مشاهده : ۱۵۷

  
                                   
سال رونق تولید