تهیه، حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب کفپوش سطح منطقه

نوبت اول : 23/3/97
نوبت دوم : 24/3/97
 
شهرداری منطقه پنج در نظر دارد نسبت به تهیه، حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب کفپوش سطح منطقه از طریق مناقصه عمومی براساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان دارای سابقه مرتبط با موضوع دعوت بعمل می آید
با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز، بلوار رحمت، روبروی بوستان سعدی، شهرداری منطقه پنج، واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ( 37367860 واحد قراردادها ) آماده پاسخگویی می باشد.
 1. مبلغ برآورد : 4/983/600/000 ریال
 2. مدت تحویل : 5 ماه
 3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/250 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب شماره 100785543066 بانک شهر شعبه بین الحرمین سپرده بنام شهرداری
  منطقه پنج شیراز
 4. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 5. در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 6. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 3/4/97 می باشد.
 7. تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه ساعت 15 مورخ 5/4/97 می باشد.
 8. مدت اعتبار پیشنهادها دو ماه می باشد.
 9. بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج استفایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه پنج
تعداد مشاهده : ۱۶۱

  
                                   
سال رونق تولید