عملیات اصلاح آبخور درختان در بلوار عدالت جنوبی و فرعی ها، خیابان مسلم، لقمان، راز، سرو، قائم، شهرک فرهنگیان و سطح منطقه

نوبت اول : 19/3/97
نوبت دوم : 20/3/97
 
         شهرداری منطقه پنج در نظر دارد عملیات اصلاح آبخور درختان در بلوار عدالت جنوبی و فرعی ها، خیابان مسلم، لقمان، راز، سرو، قائم، شهرک فرهنگیان و سطح منطقه را با برآورد اولیه 2/443/961/031 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید از کلیه اشخاص حقوقی دارای رتبه مربوطه در رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت بعمل می آید با توجه به موارد زیر جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز، بلوار رحمت، روبروی بوستان سعدی، شهرداری منطقه پنج، واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ( 37367860 واحد قراردادها ) آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار : 5 ماه
*  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 123/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب شماره 100785543066 بانک شهر شعبه بین الحرمین سپرده بنام شهرداری منطقه پنج شیراز
*  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*  در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
*  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 30/3/97 می باشد.
 * تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 5/4/97 می باشد.
*  مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*  بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
*  جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صلاحیت رتبه بندی مربوطه از معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.

*  شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10
آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج استفایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه پنج
تعداد مشاهده : ۱۷۸

  
                                   
سال رونق تولید