محلهای مندرج درجدول ذیل را بدون اخذ سرقفلی (مزایده)

آگهی حراج حضوری
نوبت اول: 13‏/03‏/97
نوبت دوم: 19‏/03‏/97
شهرداری شیراز در نظر دارد محلهای مندرج درجدول ذیل را بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین جهت ارائه خدمات به شهروندان در سطح شهرداری منطقه چهار به اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی نباشند از طریق مزایده حضوری (حراج) واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید پس از بازدید و رؤیت محلهای مندرج در آگهی، با ارائه سپرده شرکت در مزایده (به یکی از طرق مندرج در بند 3) و کارت ملی ، جهت شرکت در حراج راس ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 31‏/03‏/97 در محل شهرداری منطقه 4 به آدرس ابتدای بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار (طبقه زیر زمین ) حضور بهم رسانند.
1‏- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
2‏- شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
3‏- مبلغ سپرده شرکت در مزایده حضوری ، جداگانه برای هر مورد به صورت الف : ضمانت نامه بانکی ب: فیش نقدی واریزی بحساب شماره 700813422014 نزد بانک شهر شعبه امیر کبیر به نام شهرداری منطقه 4 شیراز می باشد. (وجه نقد و چک شخصی قابل قبول نمی باشد)
4‏- سپرده برنده مزایده در صورتی که ظرف یک هفته حاضر به انعقاد قرارداد نشود به نفع شهرداری شیراز ضبط خواهد شد.
5‏- کلیه هزینه های مربوط به برق مصرفی ، آب ، گاز و ... همچنین عوارض فروش بلیط  به عهده برنده خواهد بود .
6‏- سالیانه 20% به مبلغ سال قبل اضافه میگردد.
 7‏- شرکت کنندگان می بایست جهت تکمیل فرم و صدور مجوز شرکت در مزایده با دردست داشتن فیش واریزی خود حداکثر تا پایان وقت اداری 29‏/03‏/97 به امور مالی شهرداری منطقه چهار واقع در ابتدای بلوار امیر کبیر مراجعه نمایند.
  1. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
 

 
ردیف موضوع مزایده آدرس مساحت ( متر مربع ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) مدت اجاره
1 غرفه قلعه بادی واقع در بوستان ایرانی 151 000‏/000‏/132 3 سال در صورت رضایت موجر
2 غرفه قلعه بادی بوستان ایمان واقع در خیابان شیخی 144 000‏/000‏/55 3 سال در صورت رضایت موجر
3 دستگاه های تفریحی بادی   واقع در بوستان خلیلی 240 000‏/000‏/132 3 سال در صورت رضایت موجر
4 غرفه کپی و تنقلات واقع در ساختمان شهرداری منطقه 4 9.5 000‏/000‏/73 3 سال در صورت رضایت موجر
5 مغازه خشکبار و تنقلات جنب بوستان جنت 28 000‏/000‏/62 3 سال در صورت رضایت موجر
6 زمین بازی شماره یک واقع در بوستان معلم 293 000‏/000‏/77 3 سال در صورت رضایت موجر
7 زمین بازی شماره دو واقع در بوستان معلم 403 000‏/000‏/62 3 سال در صورت رضایت موجر
8 مغازه کافی نت جنب بوستان یاس 32 000‏/000‏/27 3 سال در صورت رضایت موجر
9 غرفه کشتی صبا واقع در بوستان کودک 205 000‏/000‏/66 3 سال در صورت رضایت موجر
10 غرفه ماشین برقی واقع در بوستان کودک 110 000‏/000‏/99 3 سال در صورت رضایت موجر
11 غرفه فروش تنقلات واقع در بوستان کودک 9 000‏/000‏/110 3 سال در صورت رضایت موجر
12 غرفه ترامپولین واقع در بوستان کودک 90 000‏/000‏/105 3 سال در صورت رضایت موجر
13 غرفه گریم کودک واقع در بوستان جنت 6 000‏/000‏/18 3 سال در صورت رضایت موجر
14 غرفه فروش آب معدنی واقع در بوستان جنت 6 000‏/000‏/18 3 سال در صورت رضایت موجر
15 مغازه سوپر مارکت المان ورودی شهر 143 000‏/000‏/88 3 سال در صورت رضایت موجر
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38308596 تماس حاصل فرمائید .
 فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه چهار
تعداد مشاهده : ۳۰۱

  
                                   
سال رونق تولید