آگهی مناقصه عمومی تعمیرات و تاسیسات ساختمان شورای اسلامی شهر شیراز

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول  97/3/13
نوبت دوم 97/3/17
 
شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در نظر دارد اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان شورای اسلامی شهر شیراز را با برآورد اولیه     2/268/706/639     ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه در رشته تأسیسات، نگهداری و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه،دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 37399075 و 37362023 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

مدت انجام کار 12 ماه

-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 114/000/000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 700794461858 بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی
-  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-  در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ
می گردد.
-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 97/3/29 می باشد.
-  تاریخ گشایش پاکات  ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/3/29 می باشد.
-  مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
-  بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد.
-  جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر صلاحیت رتبه بندی مربوطه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.
-  شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
 
                                                                                                                                روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
 فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه هشت
تعداد مشاهده : ۲۶۶

  
                                   
سال رونق تولید