پوستر

+ادامه مطلب

​معرفی شرکت مشاور

+ادامه مطلب

​معرفی همکاران پروژه

+ادامه مطلب

​کارگروه مناطق

+ادامه مطلب

عناوین کارگروه های تخصصی

+ادامه مطلب

دبیرخانه برنامه

+ادامه مطلب

​ستاد برنامه

+ادامه مطلب

ارکان تدوین برنامه

+ادامه مطلب

ساختار نظارت و پایش برنامه

+ادامه مطلب

فرآیند تدوین برنامه راهبردی شهر و شهرداری

+ادامه مطلب

جایگاه برنامه در چارچوب قانونی اسناد توسعه کشور

+ادامه مطلب

دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه

+ادامه مطلب

دستاورد برنامه

+ادامه مطلب

اهداف برنامه

+ادامه مطلب

معرفی برنامه

+ادامه مطلب

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد.صفحه با مشکل مواجه شده است , لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

بازگشت به صفحه اصلی سایت