آگهی مناقصه متوسط عملیات سنداژ دستی شمع جهت پروژه میدان امام حسین خط ۲ قطار شهری

به نام خدا
آگهی مناقصه متوسط
سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز در نظر دارد عملیات سنداژ دستی شمع جهت پروژه میدان امام حسین خط 2 قطار شهری را از طریق مناقصه متوسط به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل می­آید.
 با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس: بلوار عدالت جنوبی ابتدای بلوار دولت- جنب درمانگاه آزادگان– واحد قراردادهای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 38350729-071 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز  شنبه مورخ 01/04/1398 تا پایان وقت اداری می باشد
مدت انجام موضوع استعلام: 12ماه
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد استعلام پرداخت نخواهد شد.
در صورت برنده شدن اعلام شماره حساب بانک شهر جهت انعقاد قرارداد الزامی است.
 شرکت کننده حتماً می بایست نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری و فرم سوابق کاری اقدام نماید. در صورت عدم تکمیل فرم ها یا نداشتن سوابق کاری در زمینه موضوع استعلام یا زمینه های مشابه یا عدم رعایت ظرفیت کاری کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون در نظر گرفتن قیمت شرکت کننده پیشنهاد را مردود نماید و شرکت کننده حق هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط دراسناد استعلام مندرج است.
 فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
تعداد مشاهده : ۳۴

  
                                   
سال رونق تولید