آگهی مناقصه متوسط خرید البسه کارکنان مربوط به سهمیه نیمه اول سال ۱۳۹۸

به نام خدا
آگهی مناقصه متوسط

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید البسه کارکنان مربوط به سهمیه نیمه اول سال 1398را از طریق مناقصه متوسط به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان عوت بعمل می­آید.
 با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس: بلوار عدالت جنوبی ابتدای بلوار دولت- جنب درمانگاه آزادگان– واحد قراردادهای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 38350729-071 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
آخرین مهلت تحویل استعلام تا پایان  وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/03/30 می باشد .
مدت انجام موضوع استعلام:45روز
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد استعلام پرداخت نخواهد شد.
در صورت برنده شدن اعلام شماره حساب بانک شهر جهت انعقاد قرارداد الزامی است.
 شرکت کننده حتماً می بایست نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری و فرم سوابق کاری اقدام نماید. در صورت عدم تکمیل فرم ها یا نداشتن سوابق کاری در زمینه موضوع استعلام یا زمینه های مشابه یا عدم رعایت ظرفیت کاری کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون در نظر گرفتن قیمت شرکت کننده پیشنهاد را مردود نماید و شرکت کننده حق هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط دراسناد استعلام مندرج است.
 

فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
تعداد مشاهده : ۳۶

  
                                   
سال رونق تولید