عملیات مرمت، تعمیر ، کف کشی و احداث جداول

شهرداری منطقه 9 شیراز در نظر دارد نسبت به عملیات مرمت، تعمیر ، کف کشی و احداث جداول با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. لذا  آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا پایان ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 98/3/26می باشد. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را به این سازمان اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری شیراز برابر مقررات اقدام گردد.ر-20/3 شناسه (3526878)
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی قیمت برآورد اولیه (ریال) ضریب پیشنهادی قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 مرمت، تعمیر، کف کشی و احداث جداول 1/156/459/416      
قیمت پیشنهادی به حروف : به عدد : .....................................ریال
مدت اجرا : 4 ماه محل اجرا : شهرداری منطقه 9
دستگاه نظارت پروژه : واحد امور شهر مشخصات فنی منضم به استعلام بها: دارد × ندارد
کسورات پیمان : 7/78% بیمه علی الحساب               10 درصد( % ) حسن انجام کار
                           
 
 
مشخصات فردی پیمانکار / فروشنده :
حقیقی نام و نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه :
تاریخ تولد : محل تولد : کد ملی :
حقوقی نام شرکت / فروشگاه : شماره ثبت شرکت :
نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مالک فروشگاه : کد اقتصادی :
محل تولد : شماره شناسنامه : نام پدر :
آدرس :
تلفن ثابت و همراه :
 
 
محمدرضا امیری
مسئول امور شهر
محبوبه زارع
معاون مالی و اقتصادی منطقه9
فرزاد میرزایی
شهردار منطقه 9
 

 
1- درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.
2- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، مبهم ویا دریافت­شده پس­از موعد مقرر و نیز بالاتر از سقف فعلی معاملات متوسط شهرداری به مبلغ 2/200/000/000ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پیشنهاددهنده باید براساس نقشه و مشخصات، پیشنهاد خود را به­صورت کتبی ارائه نماید.
4- شهرداری شیراز در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز یا مختار است.
***5-پیمانکار می بایست دارای حداقل رتبه 5 ابنیه یا راه داشته باشد و در پاکت شماره 1 ارائه گردد.
6- برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان ازطریق ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به­حساب شهرداری منطقه 9 شیراز نزد بانک شهر بابت حسن انجام تعهدات پیمان قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
7- چنانچه پس از ابلاغ ، برنده استعلام ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام ننماید به منزله انصراف تلقی و استعلام مربوطه تجدید می گردد.
8- بعد از بازگشایی پاکات استعلام، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.
9- طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کلیه صورت وضعیتها ثبت سامانه مالیاتی خواهد شد.
*** 10- ارائه رزومه مرتبط طبق جدول پیوست الزامی می باشد.
11- پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.
12- نحوه پرداخت : کارفرما بهای انجام کار را به صورت تهاتر با زمین و املاک و یا عوارض (مجوز ساخت) و تراکم با کاربری های مختلف پرداخت خواهد کرد. برای محاسبه ارزش املاک معوض و عوارض بشرح زیر اقدام خواهد شد.
الف : در خصوص موارد مرتبط با تهاتر به غیر از عوارض و مجوز ساخت ، برابر مقررات و آیین نامه معاملات و دستورالعمل های مربوطه در شهرداری شیراز اقدام خواهد شد.
از آنجاییکه کسور قانونی به عهده و هزینه برنده استعلام می باشد و چون تمام پرداخت های شهرداری در هر مرحله بصورت غیر نقدی می باشد لذا مبالغ مربوط به کسور قانونی از هر پرداختی محاسبه و به حساب مراجع ذیربط واریز خواهد شد و خالص آن به صورت زمین و املاک معوض و ... به برنده استعلام تحویل خواهد شد. بدیهی است تحویل املاک در هر مرحله پس از وصول صورت وضعیت و تأیید کارکرد توسط دستگاه نظارت و مطالبات قطعی شده خواهد بود. ضمن اینکه در تحویل املاک می بایستی موضوع به گونه ای در نظر گرفته شود که خالص مطالبات غیر نقدی برنده استعلام حداقل معادل یک قطعه از قطعات در نظر گرفته شده با توجه به عوارض و تراکم متعلقه باشد تا شهرداری بتواند نسبت به در اختیار قرار دادن آن اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پس از انجام 100% کار و تحویل و تحول پروژه انجام خواهد شد. بدیهی است در خصوص زمان انتقال رسمی اسناد مالکیت املاک معوض به برنده استعلام در حین اجرای پروژه توافقات لازم بعمل خواهد آمد.
تبصره 1 : به هر حال نحوه پرداخت به شرح فوق از اختیارات کارفرما می باشد و کارفرما مجاز خواهد بود در صورت تأمین شرایط مبلغ کارهای انجام گرفته را به صورت نقدی و یا سایر روشهای مدنظر کارفرما نیز پرداخت نماید.
تبصره 2- پیمانکار می بایست در خصوص اجرای عملیات فوق توان مالی به میزان 60% مبلغ از هر صورت وضعیت را داشته باشد و در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت تا مبلغ فوق هیچگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت.
*** 13- تمامی اسناد توسط پیمانکاران مهر و امضاء گردد.
*** 14- پیمانکار موظف است آخرین آگهی تغییرات شرکت را پیوست نماید. (در صورت وجود)
15- مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد.
16- پیمانکار ملزم است یک نفر نماینده HSE را به دستگاه نظارت معرفی نماید در غیر اینصورت کارفرما مختار به ادامه یا عدم ادامه قرارداد می باشد.
17- طبق نامه شماره 97/184290مورخ 97/5/10معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری شیراز پیمانکاران موظف هستند در زمان ارائه صورت وضعیت نهایی نسبت به اخذ مفاصاحساب از ادارات خدمات رسان (آب و فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن) اقدام نمایند. (بنا به ضرورت و نوع کار طبق تأیید دستگاه نظارت)
18- به ازاء هر روز تأخیر در اتمام پروژه مبلغ 2/000/000ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
اسناد استعلام طی دو پاکت به شرح زیر تحویل گردد.
19- محتویات پاکت 1 :
1-19- ارائه تصویر صلاحیت معتبر مربوط به موضوع استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
2-19- تصویر اساسنامه به همراه کپی آگهی تغییرات سهامداران و دارندگان امضاء مجاز شرکت
3-19- تکمیل و ارائه جدول سوابق و رزومه کاری شرکت همراه با اطلاعات و مدارک مستند شرکت رضایت نامه کارفرمای قبلی (در صورت داشتن سوابق)
4-19- کلیه اوراق و اسناد استعلام ممهور به مهر شرکت و به امضاء دارندگان امضاء مجاز
20- محتویات پاکت 2 :
1-21- برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضاء تعهد آور (امضاء کنندگان مجاز) و ممهور به مهر شرکت
*** توجه : مسئولیت هرگونه نقص در پاکت شماره یک به عهده پیمانکار مربوطه است و چنانچه منجر به عدم پذیرش وی از جانب اعضاء کمیسیون گردد پیمانکار هیچگونه حقی نخواهد داشت و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و جدول سوابق کاری
اینجانب .......................................... متعهد می گردم تا تاریخ شرکت در .................................................... استعلام ............................................ جهت پروژه ........................................................................... جدول کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده ام در شهرداری منطقه 9 یا دیگر ارگان های شهرداری شیراز به شرح ذیل می باشد.
(پیمانهای تحویل موقت نشده)
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
 
 
جدول سوابق کاری مرتبط با موضوع برآورد
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
5            
 
 
و چنانچه در هر زمان خلاف مطالب فوق مشخص گردد از انعقاد قرارداد جلوگیری و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار رفتار می گردد.
نام و نام خانوادگی پیمانکار :
تاریخ :
 فایل های پیوست :
منبع خبر : شهرداری منطقه نه شیراز
تعداد مشاهده : ۱۱۵

  
                                   
سال رونق تولید