تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی و انجام امور اجرایی سطح منطقه

شهرداری منطقه 9 شیراز در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی و انجام امور اجرایی سطح منطقه ، با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایانساعت14روزیکشنبه مورخه 98/3/26می باشد. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را به این سازمان اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری شیراز برابر مقررات اقدام گردد.ه-19/3 (شناسه 3526883)
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی قیمت برآورد اولیه (ریال) ضریب پیشنهادی قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 تعمیر و نگهداری تاًسیسات ساختمانی و انجام امور اجرایی سطح منطقه 1/100/674/200      
قیمت پیشنهادی به حروف : .........................................................................................ریال به عدد : .....................................ریال
مدت اجرا : 12 ماه محل اجرا : شهرداری منطقه 9
دستگاه نظارت پروژه : واحد تاًسیسات مشخصات فنی منضم به استعلام بها: دارد × ندارد
کسورات پیمان : 16/67بیمه علی الحساب                10 درصد(%)حسن انجام کار
                           
 
 
مشخصات فردی پیمانکار / فروشنده :
حقیقی نام و نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه :
تاریخ تولد : محل تولد : کد ملی :
حقوقی نام شرکت / فروشگاه : شماره ثبت شرکت :
نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مالک فروشگاه : کد اقتصادی :
محل تولد : شماره شناسنامه : نام پدر :
آدرس :
تلفن ثابت و همراه :
 
 
قاسم محمدی محبوبه زارع فرزاد میرزایی
مسئول تاسیسات منطقه 9 معاون مالی و اقتصادی منطقه شهردار منطقه 9
 

 
1- درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.
2- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، مبهم ویا دریافت­شده پس­از موعد مقرر و نیز بالاتر از سقف فعلی معاملات متوسط شهرداری به مبلغ 2/200/000/000ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پیشنهاددهنده باید براساس نقشه و مشخصات، پیشنهاد خود را به­صورت کتبی ارائه نماید.
4- شهرداری شیراز در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز یا مختار است.
5- برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان ازطریق ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به­حساب شهرداری منطقه 9 شیراز نزد بانک شهر بابت حسن انجام تعهدات پیمان قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
6- چنانچه پس از ابلاغ ، برنده استعلام ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام ننماید به منزله انصراف تلقی و استعلام مربوطه تجدید می گردد.
7- بعد از بازگشایی پاکات استعلام، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.
8- طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کلیه صورت وضعیتها ثبت سامانه مالیاتی خواهد شد.
.*** 9- ارائه رزومه مرتبط طبق جدول پیوست الزامی می باشد.
10- پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.
11- نحوه پرداخت : کارفرما بهای انجام کار را به صورت تهاتر با زمین و املاک و یا عوارض (مجوز ساخت) و تراکم با کاربری های مختلف پرداخت خواهد کرد. برای محاسبه ارزش املاک معوض و عوارض بشرح زیر اقدام خواهد شد.
الف : در خصوص موارد مرتبط با تهاتر به غیر از عوارض و مجوز ساخت ، برابر مقررات و آیین نامه معاملات و دستورالعمل های مربوطه در شهرداری شیراز اقدام خواهد شد.
از آنجاییکه کسور قانونی به عهده و هزینه برنده استعلام می باشد و چون تمام پرداخت های شهرداری در هر مرحله بصورت غیر نقدی می باشد لذا مبالغ مربوط به کسور قانونی از هر پرداختی محاسبه و به حساب مراجع ذیربط واریز خواهد شد و خالص آن به صورت زمین و املاک معوض و ... به برنده استعلام تحویل خواهد شد. بدیهی است تحویل املاک در هر مرحله پس از وصول صورت وضعیت و تأیید کارکرد توسط دستگاه نظارت و مطالبات قطعی شده خواهد بود. ضمن اینکه در تحویل املاک می بایستی موضوع به گونه ای در نظر گرفته شود که خالص مطالبات غیر نقدی برنده استعلام حداقل معادل یک قطعه از قطعات در نظر گرفته شده با توجه به عوارض و تراکم متعلقه باشد تا شهرداری بتواند نسبت به در اختیار قرار دادن آن اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پس از انجام 100% کار و تحویل و تحول پروژه انجام خواهد شد. بدیهی است در خصوص زمان انتقال رسمی اسناد مالکیت املاک معوض به برنده استعلام در حین اجرای پروژه توافقات لازم بعمل خواهد آمد.
تبصره 1 : به هر حال نحوه پرداخت به شرح فوق از اختیارات کارفرما می باشد و کارفرما مجاز خواهد بود در صورت تأمین شرایط مبلغ کارهای انجام گرفته را به صورت نقدی و یا سایر روشهای مدنظر کارفرما نیز پرداخت نماید.
تبصره 2- پیمانکار می بایست در خصوص اجرای عملیات فوق توان مالی به میزان 60% مبلغ از هر صورت وضعیت را داشته باشد و در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت تا مبلغ فوق هیچگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت.
*** 12- تمامی اسناد توسط پیمانکاران مهر و امضاء گردد.
*** 13- پیمانکار موظف است آخرین آگهی تغییرات شرکت را پیوست نماید. (در صورت وجود)
14- مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد.
 15- ارائه گواهی تایید صلاحیت خدماتی از وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی می باشد
    تبصره : داشتن کد فعالیت مربوطه الزامی می باشد
16- ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی می باشد
17-تصویر قراردادها و پروژه های مشابه پیوست گردد
18-تهیه موارد و وسایل مصرفی به عهده کارفرما می باشد لیکن تهیه تجهیزات و ابزار الات بر عهده پیمانکار است
19-نیروهای پیمانکار باید در ساعتهایی که توسط کار فرما تعریف میشود در محل کار فعالیت داشته و تا پایان انجام امور محوله در محل کار خود حظور داشته باشند
تبصره1 : (ساعتهای غیر اداری و شبانه جزءکار پیمانکار می باشد )
تبصره 2:  (در زمان بارندگی و ایام نوروز با اعلام کار فرما نیروهای پیمانکار می بایست  در محل کار حضور داشته باشند )
20-در  صورتی که در اثر عدم مواظبت و سهل انگاری خسارتی به ساختمان یا تاسیسات و تجهیزات و ...... وارد شود میزان خسارات وارده طبق برآورد از مطالبات یا سپرده پیمانکار کسر میگردد
21-پیمانکار ملزم به تنظیم قرارداد با کلیه نیروهای خود بوده و باید یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده به ایشان را حد اکثر تا یک ماه بعد از انعقاد قرارداد به کار فرما تحویل نمایید
22-پیمانکار می بایست پس از انعقاد قرارداد ظرف 48ساعت نیروهای خود را به واحد نظارت  معرفی نماید
تبصره : نیروهای معرفی شده توسط پیمانکار  از لحاظ فنی و اخلاقی می بایست مورد تایید واحد نظارت باشد
23 -در هر زمان از قرارداد در صورت صلاح دید واحد نظارت پیمانکار می بایست نسبت به تغییر نیرو ها اقدام نماید
24- به ازاء هر روز تأخیر در اتمام پروژه مبلغ 2/000/000ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
اسناد استعلام طی دو پاکت به شرح زیر تحویل گردد :
25- محتویات پاکت 1 :
1-25- ارائه تصویر صلاحیت معتبر طبق بند 15 و 16
2-25- تصویر اساسنامه به همراه کپی آگهی تغییرات سهامداران و دارندگان امضاء مجاز شرکت
3-25- تکمیل و ارائه جدول سوابق و رزومه کاری شرکت همراه با اطلاعات و مدارک مستند شرکت – رضایت نامه کارفرمای قبلی (در صورت داشتن سوابق) و سایر مدارک طبق شرایط استعلام
4-25- کلیه اوراق و اسناد و شرایط استعلام ممهور به مهر شرکت و به امضاء دارندگان امضاء مجاز
26- محتویات پاکت 2 :
1-26- برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضاء تعهد آور (امضاء کنندگان مجاز) و ممهور به مهر شرکت
*** توجه : مسئولیت هرگونه نقص در پاکت شماره یک به عهده پیمانکار مربوطه است و چنانچه منجر به عدم پذیرش وی از جانب اعضاء کمیسیون گردد پیمانکار هیچگونه حقی نخواهد داشت و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 
     
 
 
 
 

جدول خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و جدول سوابق کاری
اینجانب .......................................... متعهد می گردم تا تاریخ شرکت در .................................................... استعلام .............................................. جهت پروژه ........................................................................... جدول کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده ام در شهرداری منطقه 9 یا دیگر ارگان های شهرداری شیراز به شرح ذیل می باشد.
(پیمانهای تحویل موقت نشده)
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
 
 
جدول سوابق کاری مرتبط با موضوع برآورد
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
5            
 
 
و چنانچه در هر زمان خلاف مطالب فوق مشخص گردد از انعقاد قرارداد جلوگیری و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار رفتار می گردد.
نام و نام خانوادگی پیمانکار :
تاریخ :
 فایل های پیوست :
منبع خبر : شهرداری منطقه نه شیراز
تعداد مشاهده : ۷۲

  
                                   
سال رونق تولید