آگهی مناقصه متوسط امور سرویس کاری و کارواش ماشین آلات سبک و سنگین و راهسازی

به نام خدا
آگهی مناقصه متوسط
سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز در نظر دارد نسبت به امور سرویس کاری و کارواش ماشین آلات سبک و سنگین و راهسازی بر اساس استاندارد های مربوطه جهت واحد موتوری را از طریق مناقصه متوسط به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه فروشندگان دعوت بعمل می­آید.
 با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس: بلوار عدالت جنوبی- ابتدای بلوار دولت- جنب درمانگاه آزادگان– واحد قراردادهای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 38350729-071 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
مدت انجام موضوع استعلام: 12ماه
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد استعلام پرداخت نخواهد شد.
در صورت برنده شدن اعلام شماره حساب بانک شهر جهت انعقاد قرارداد الزامی است.
 شرکت کننده حتماً می بایست نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری و فرم سوابق کاری پیوست اقدام نماید. در صورت عدم تکمیل فرم ها یا نداشتن سوابق کاری در زمینه موضوع استعلام یا زمینه های مشابه یا عدم رعایت ظرفیت کاری کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون در نظر گرفتن قیمت شرکت کننده پیشنهاد را مردود نماید و شرکت کننده حق هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط دراسناد استعلام مندرج است.
  • آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز  یکشنبه  مورخ  97/12/25 تا پایان وقت اداری می باشد.
 فایل های پیوست :
منبع خبر : سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
تعداد مشاهده : ۶۵

  
                                   
سال رونق تولید