اجرای عملیات زمین ورزشی سرتل حسین آباد

شهرداری منطقه هفت شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات زمین ورزشی سرتل حسین آباد با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را با ده روز اعتبار قیمت به این منطقه اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری شیراز برابر مقررات اقدام گردد.
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی قیمت برآورد اولیه (ریال) ضریب پیشنهادی قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 عملیات زمین ورزشی سرتل حسین آباد  2/020/189/232         
قیمت پیشنهادی به حروف : .......................................................................................................................................ریال به عدد : ...........................................ریال
مدت اجرا :  4      ماه محل اجرا :  سطح منطقه هفت
دستگاه نظارت پروژه : معاونت عمرانی منطقه هفت مشخصات فنی منضم به استعلام بها : دارد ندارد
کسورات پیمان :   8/7درصد(%)بیمه 10درصد(%) سپرده حسن­انجام کار
مشخصات پیمانکار
نام شرکت/ پیمانکار :   شماره ثبت/ شناسنامه :  
تاریخ ثبت/ تولد :   شناسه/ کد ملی :   کد اقتصادی :  
آدرس شرکت/ پیمانکار :  
شماره تلفن شرکت/ پیمانکار : ثابت : همراه : فکس :
مهر و امضاء شرکت/ پیمانکار :  
                                                   
 
- درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.
- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، مبهم ویا دریافت­شده پس­از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- پیشنهاددهنده باید براساس نقشه و مشخصات، پیشنهاد خود را به­صورت کتبی ارائه نماید.
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز یا مختار است.
- برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان ازطریق ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به­حساب شهرداری منطقه هفت شیراز نزد بانک بابت حسن انجام تعهدات پیمان قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
- بعد از بازگشایی پاکات استعلام، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعدیل تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.
- پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.
- هر یک از پیمانکاران صرفاً همزمان یک کار می توانند در سطح منطقه هفت داشته باشند و پس از تحویل موقت قادر خواهند بود در استعلام بعدی منطقه شرکت نمایند و در صورت واگذار یک کار بیشتر ، در این خصوص کارفرما تصمیم گیری می کند.
- برآورد اولیه جزء اسناد استعلام می باشد و می بایست به تائید و امضاء پیمانکار شرکت کننده در استعلام رسیده باشد.
- در صورتی که پیمانکار یا شرکتی در یکی از استعلامهای منطقه برنده گردد تا زمان تحویل موقت پروژه کارفرما می تواند از واگذاری کار به پیمانکار یا شرکت یا شخص حقیقی امتناع نماید.
- صورت وضعیت های مالی طی دو مرحله انجام می گردد.
- کلیه اوراق و اسناد استعلام حاضر، ممهور به مهر شرکت و امضاء دارندگان امضاء مجاز باشد در غیر اینصورت کارفرما هر زمان که متوجه گردد مدارک ارسالی دارای ایراد می باشد می تواند پیمان را یک طرفه فسخ نماید.
- پیمانکار می بایستی در زمان انعقاد قرارداد نسبت به افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک شهر در شیراز اقدام و اطلاعات مربوطه را ارائه نماید. بدیهی است مطالبات پیمانکار جهت پرداخت به این حساب واریز خواهد شد.
- شماره دبیرخانه و شماره تماس موضوع قرارداد بر روی پاکت درج شود درب پاکت با چسب آبی بسته  و تحویل دبیرخانه شود.
-در صورتی که شخص حقوقی و حقیقی در استعلام برنده گردد می بایست ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت انعقاد قرارداد مراجعه نمایید در غیر اینصورت برنده شدن فوق کان لم یکن تلقی می گردد.
 
توضیحات:
 شرایط خصوصی بر اساس 33 بند که در ضمائم به همراه برآورد اولیه بایستی به امضاء پیمانکار برسد و ضمیمه استعلام بها گردد.فایل های پیوست :
منبع خبر : شهرداری منطقه هفت شیراز
تعداد مشاهده : ۹۲

  
                                   
سال رونق تولید