بیمه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال شهروندان

به  نا م خدا

 
 
 

استعلام

 1. موضوع استعلام :  بیمه  مسئولیت مدنی جامع شهرداری  در قبال شهروندان
 2. مدت : یکسال کامل شمسی (شروع از 97/11/20 تا پایان 98/11/20)
 3. تعداد تقریبی بیمه شدگان : 1/980/000 نفر
 4.  مشخصات و سقف تعهدات:
 
تعهدات سرمایه (ریال)
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه 59/400/000
هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه 297/000/000
دیه و غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در حادثه (ماه عادی) 2/310/000/000
دیه و غرامت فوت هر نفر در هر حادثه(ماه حرام) 3/080/000/000
دیه و غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه 65/340/000/000
خسارت مالی در هر حادثه 148/500/000
خسارت مالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه 2/079/000/000
 
 
 1. بیمه گزار:  شهرداری شیراز
 2. دستگاه نظارت :  اداره  کل حقوقی شهرداری
 3. شرایط شرکت کنندگان:
کلیه شعب اصلی و نمایندگی­های بیمه معرفی شده  از طرف شعب اصلی (ارائه مدارک و مستندات دال بر نمایندگی یا شعب اصلی بودن و سوابق و رزومه پیشنهاد دهنده در پاکت استعلام الزامی است.) درضمن هر شعبه اصلی فقط می تواند یک نماینده معرفی نماید.
تبصره: سابقه کار شعبات مرکزی (بیمه گر) حداقل سه سال باشد.
 1. شرکت هایی که با شهرداری قرارداد قبلی داشته اند در صورت عدم رضایتمندی از عملکرد آنان مجاز به شرکت در استعلام نمی باشند.     
 2.  نحوه تحویل و تسلیم اسناد استعلام :
شرکت کنندگان در استعلام می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این استعلام و تکمیل آن مدارک را حداکثر تا ساعت 14:15 روز دو شنبه مورخ  24 / 10  /97 حضوراً به دبیرخانه اداره قراردادهای شهرداری شیراز تحویل نمایند.
تبصره1: بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره2: چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اسناد و مدارک مایل به شرکت در استعلام نباشد مقتضی است مراتب را کتباً تا تاریخ 23 / 10 /97 به اداره قراردادهای شهرداری اعلام نمایند.
تبصره3: اسناد استعلام در ساعتهای اداری تسلیم می گردد.
 1.  نشانی محل تحویل و تسلیم اسناد استعلام :  میدان دانشجو، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها
 2.  محل برگزاری تشکیل کمیسیون استعلام:
محل برگزاری کمیسیون استعلام به نشانی شیراز، ابتدای بلوار چمران-  ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری که این کمیسیون حسب آیین نامه معاملات شهرداری نسبت به اعلام نظر خویش اقدام خواهد نمود.
آگهی و اطلاعات مربوط به استعلام از طریق سایت https://portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 
                                                                                                                           
 فایل های پیوست :
منبع خبر : معاونت مالی و اقتصادی
تعداد مشاهده : ۵۵

  
                                   
سال رونق تولید