اجرای عملیات اجاره ماشین آلات سبک عمرانی جهت پاکسازی خیابان های مشایخ و کارگر و سطح منطقه

شهرداری منطقه دو شیراز در نظر دارد بموجب درخواست شماره 565017/96 مورخ  10/12/96 نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل مربوط به سطح منطقه دو را که با توجه به برآورد اولیه پیوست، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را به این شهرداری اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری  برابر مقررات اقدام گردد.
                                                                                                                                                                       شهردار منطقه دو
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی قیمت برآورد اولیه (ریال) ضریب پیشنهادی قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 اجرای عملیات اجاره ماشین آلات سبک عمرانی جهت پاکسازی خیابان های مشایخ و کارگر و سطح منطقه 1/026/000/000 ریال      
قیمت پیشنهادی به حروف : .........................................................................................ریال به عدد : ...........................................ریال
مدت اجرا : یک سال محل اجرا : سطح منطقه دو
دستگاه نظارت پروژه : واحد امورشهر منطقه  مشخصات فنی منضم به استعلام بها : دارد ندارد
کسورات پیمان : ندارد    
مشخصات پیمانکار
نام شرکت/ پیمانکار :   شماره ثبت/ شناسنامه :  
تاریخ ثبت/ تولد :   شناسه/ کد ملی :   کد اقتصادی :  
آدرس شرکت/ پیمانکار :                                                                                                                   کدپستی :
شماره تلفن شرکت/ پیمانکار : ثابت : همراه : فکس :
مهر و امضاء شرکت/ پیمانکار :  
                                                       
 
 درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.                                                                                     
شهرداری شیراز در رد یک یاکلیه  پیشنهادها مختار است .                                                                                                      
به پیشنهادات مشروط، مخدوش، مبهم  و بالاتراز سقف 2/200/000/000 ریال( سقف فعلی معاملات متوسط شهرداری) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت تضمین تعهدات پیمان  قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
هیچگونه پیش پرداخت ، مابه التفاوت مصالح و تعدیل به برنده پرداخت نمیگردد .            
نحوه ی پرداخت صورت حساب یا صورت وضعیت ، طبق مقررات شهرداری خواهد بود.
پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شهرداری منطقه دو ، تا پایان وقت اداری  روز پنجشنبه مورخ 18/05/97 می باشد.
اینجانب با شرکت در این استعلام تایید می نمایم که بر اساس مشخصات فنی اجرایی و شرح خدمات و برآورد پیوست و همچنین با پیش بینی تمامی موارد، آمادگی اجرایی خود را با امضاء و ارائه ی این پیشنهاد اعلام نموده ام.
                                                                                                                مهروامضاء صاحبان امضای مجاز شرکت/ پیمانکارفایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه دو
تعداد مشاهده : ۲۶

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی