پروژه تجهیز و استانداردسازی پارکهای سطح منطقه ده

به  نا م خدا

 
 
   

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول:  15/05/97
نوبت دوم:  16/05/97
 
شهرداری منطقه ده شیراز در نظر دارد پروژه تجهیز و استانداردسازی پارکهای سطح منطقه ده را با برآورد اولیه 000/150/279/6 ریال بر اساس آنالیز واحد زیباسازی منطقه سال 97، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای گواهی استاندارد در تمامی مراحل تولید، نصب و بهره برداری از دستگاه ها دعوت بعمل می آید،  با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:شیراز- شهرک گلدشت حافظ – خیابان هاتف – کوچه وفا – ساختمان شهرداری منطقه ده – واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36502121 و سایت :www.zone10.shiraz.ir  آماده پاسخ گویی می‌باشد.

مدت انجام کار:  6 ماه

 
  1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 314/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 1001673677917 بانک شهر شعبه معالی آباد  بنام شهرداری منطقه ده شیراز
  2.    برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  3. در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
  4. به این قرارداد هیچ گونه تعدیل ، مابه التفاوت و پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
  5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به دایره قراردادهای شهرداری منطقه ده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 01/06/97  می باشد. (ساعت 30/6 الی 30/13)
  6. تاریخ بازگشایی پاکات  ساعت 15روز سه شنبه مورخ 06/06/97 در محل ساختمان مدیریت حقوقی  شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین- جنب ساختمان شهرداری منطقه یک  می باشد. لازم به ذکر است حضور نمایندگان شرکت ها در محل کمیسیون بلامانع است.
  7. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
  8. بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد.
  9. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
  10. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
                                                                                                                                روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
 فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه ده
تعداد مشاهده : ۱۱۱

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی