نقشه بافتهای تاریخی شیراز

بافت فرسوده منطقه سه بافت فرسوده منطقه دو بافت فرسوده منطقه یک
بافت فرسوده منطقه هفت بافت فرسوده منطقه پنج بافت فرسوده منطقه چهار
   
  بافت فرسوده منطقه هشت  

منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۴۴۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است