•  شهرهای خواهر خوانده
  •  روند مناسبات شیراز-پچ
  •  روند مناسبات شیراز-وایمار
  •  روند مناسبات شیراز-چونگ چینگ
  •  روند مناسبات شیراز-نیکوزیا
  •  روند مناسبات شیراز-دوشنبه
  •  روند مناسبات شیراز - نانجینگ

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی