•  1290 ه.ش. تا 1334 ه.ش.
  •  1334 ه.ش. تا 1359 ه.ش.
  •  1359 ه.ش. تاکنون

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی