•  پلوهای شیرازی
  •  آش های شیرازی
  •  سایر غذاهای سنتی

  
                                   
شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)         و         پایتخت فرهنگی ایران زمین
سال حمایت از کالای ایرانی